Odpowiedz
Autor Wiadomość
Nie podano
PostWysłany: 23 Paź 2008, 23:54 
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 3307
nick w SL: MaxJames Chemistry
Konstytucja została opublikowana na stronie głównej forum:
http://www.secondlife.pl/viewtopic.php?p=31173.
Tutaj jest miejsce na dyskusje. Madelaine


Cytuj:
My, Założyciele Polskiej Republiki w Second Life,
nie hołdujący żadnym wartościom poza ToS i Big Six,
nawiązując do najlepszych tradycji Second Life, gdzie każdy wolnym i równym jest, i sam o sobie stanowi,
złączeni więzami przyjaźni z każdym z awatarów
ustanawiamy Konstytucję Polskiej Republiki jako prawo podstawowe
i oddajemy Wam ziemię byście nią zarządzali.
Wszystkie awatary, które dla dobra Republiki będą Konstytucję stosowały
wzywamy, by czyniły to ku dobru wspólnemu i wspólnej zabawie
Rozdział I
Wolności, Prawa i Obowiązki Obywatela oraz Rezydenta


§ 1.
Władza w Polskiej Republice należy do Obywateli. Obywatele sprawują władzę poprzez swoich przedstawicieli.
§ 2.
Nabycie Obywatelstwa Polskiej Republiki następuje poprzez przystąpienie do grupy Polska Republika. Przystąpienie do grupy jest darmowe i otwarte dla każdego awatara.
§ 3.
Obywatel może dobrowolnie zrzec się obywatelstwa poprzez wystąpienie z grupy Polska Republika. Zrzeczenie się obywatelstwa jest równoznaczne z utratą wszelkich funkcji w Polskiej Republice.
§ 4.
Obowiązkiem obywatela jest wspieranie Polskiej Republiki swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.
§ 5.
Obywatel jest równy wobec prawa oraz uprawniony do równego traktowania przez organy władzy.
§ 6.
Obywatel ma prawo do wyrażania i rozpowszechniania informacji, opinii oraz wierzeń w mowie, piśmie i obrazie, o ile nie stoją one w sprzeczności z systemem prawnym Republiki.
§ 7.
Obywatel otrzymuje czynne oraz bierne prawo wyborcze.
§ 8.
Żaden organ władzy Polskiej Republiki nie może pozbawić jakiejkolwiek osoby praw i wolności w tej Konstytucji wyszczególnionych ani praw i wolności wynikających z innych aktów prawnych, poza sytuacjami gdy został wydany wyrok sądowy lub gdy pozbawienie to jest niezbędne, by Królowa mogła wykonywać swoje zadania ujęte w niniejszej Konstytucji.
§ 9.
Pozbawienie przez Królową lub Sąd dostępu do Polskiej Republiki jest równoznaczne z pozbawieniem wszelkich praw z wyłączeniem prawa najmu działki, niezależnie od przynależności do grupy Polska Republika.
§ 10.
Obywatel ma prawo do zgromadzeń i wnoszenia petycji w dowolnej sprawie przy zachowaniu postępowania pokojowego i bez użycia przemocy.
§ 11.
Rezydentem jest, niezależnie od obywatelstwa, osoba posiadająca prawo najmu działki na terenie Polskiej Republiki.


Rozdział II
Królowa Polskiej Republiki


§ 12.
Królowa jest najwyższym przedstawicielem Polskiej Republiki oraz gwarantem ciągłości władzy. Do Królowej należą sprawy nie zastrzeżone dla innych organów władzy.
§ 13.
Królowa czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji oraz innych aktów prawnych, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa Polskiej Republiki.
§ 14.
Na Królowej spoczywa odpowiedzialność wobec Linden Lab oraz historii.
§ 15.
Królowa jest jedynym reprezentantem Polskiej Republiki w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi.
§ 16.
W razie konieczności, Królowa może udzielić obywatelowi pełnomocnictwa do wykonywania poszczególnych czynności w jej imieniu.
§ 17.
Królowa wydaje dekrety po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.


Rozdział III
Rząd Polskiej Republiki


§ 18.
Rząd prowadzi bieżące sprawy Polskiej Republiki.
§ 19.
Rząd składa się z Ministrów wyłanianych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich w głosowaniu tajnym.
§ 20.
Wybory ogłasza oraz przeprowadza Królowa na podstawie dekretu.
§ 21.
Objęcie funkcji Ministra następuje z chwilą ogłoszenia wyników wyborów przez Królową oraz złożenia ślubowania.
§ 22.
Ministrem zostać może tylko obywatel Polskiej Republiki.
§ 23.
W skład Rządu wchodzi pięciu Ministrów:
- 1 wybrany przez rezydentów
- 3 wybranych przez obywateli
- 1 nominowany przez Królową
§ 24.
Zgłaszający swą kandydaturę w wyborach do Rządu może kandydować tylko na jedną funkcję ministerialną.
§ 25.
Królowa może przeprowadzić referendum w sprawie odwołania Ministra na podstawie wniosku zgłoszonego przez co najmniej 20 obywateli, którzy w sposób bezsporny potwierdzą ważność swojego podpisu. Minister zostaje odwołany jeśli wniosek o jego usunięcie poprze ponad połowa biorących udział w referendum.
§ 26.
Królowa może ogłosić Referendum w sprawie odwołania Ministra, jeśli Rząd przekaże jej wniosek z głosowania. Zebranie podpisów członków grupy nie jest w tym wypadku wymagane.
§ 27.
Odwołanie całego składu Rządu może nastąpić stosownie do § 25.
§ 28.
Minister nominowany przez Królową może być odwołany tylko przez nią i tylko przed nią odpowiada.
§ 29.
Kadencja Rządu wynosi 1 miesiąc.


Rozdział IV
Praca Rządu


§ 30.
Rząd wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Premiera, który jest jego oficjalnym reprezentantem.
§ 31.
Rząd otrzymuje środki finansowe na podstawie ustawy.
§ 32.
Rząd wyraża swoją wolę w formie ustaw publikowanych na forum oraz w grupie Polska Republika. Osobą uprawnioną do ogłaszania ustaw jest Premier, następnie Minister powołany przez Królową i potem kolejno pozostali Ministrowi w kolejności alfabetycznej.
§ 33.
Zanim ustawa nabierze mocy prawnej winna być przedstawiona Królowej lub osobie przez nią wyznaczoną. O ile Królowa nie zgłosi zastrzeżeń w terminie 2 dni, ustawę uważa się za przyjętą.
§ 34.
Wszelkie inne wypowiedzi Ministrów, niż za pomocą ustaw, wyrażają jedynie ich prywatne stanowisko.
§ 35.
Ministrowie mogą się komunikować w dowolny sposób, jednak za wniosek oficjalnie poddany pod głosowanie uważa się wniosek zgłoszony na niejawnym podforum. Do niejawnego podforum mają dostęp tylko Ministrowie, Królowa oraz administracja forum.
§ 36.
Po zgłoszeniu wniosku i odbyciu dyskusji, zgłaszający poddaje wniosek pod głosowanie słowami: "Kończę dyskusję". Głosowanie odbywa się poprzez napisanie postu o treści:
(a) "jestem za" wyrażającego poparcie ustawy albo;
(b) "jestem przeciw" wyrażającego odrzucenie ustawy albo;
(c) "wstrzymuję się" wyrażającego wstrzymanie się od głosu.
Wniosek uważa się za przyjęty po uzyskaniu większości głosów.
§ 37.
Niewyrażenie przez Ministra stanowiska wobec wniosku w terminie 24 godzin od momentu poddania go pod głosowanie równoznaczne jest z oddaniem głosu wstrzymującego.
§ 38.
Rząd jest zobowiązany do przeprowadzenia debaty nad wnioskiem ustawodawczym zgłoszonym przez co najmniej 20 obywateli, którzy w sposób bezsporny potwierdzą ważność swojego podpisu.


Rozdział V
Wymiar Sprawiedliwości


§ 39.
Sąd orzeka w sprawach przestrzegania porządku prawnego Polskiej Republiki.
§ 40.
Sąd wydaje wyrok w imieniu Polskiej Republiki.
§ 41.
Sędziego powołuje Królowa Polskiej Republiki spośród kandydatów przedstawionych przez Rząd lub co najmniej 20 obywateli, którzy w sposób bezsporny potwierdzą ważność swojego podpisu. W przypadku braku kandydatów, Sędziego powołuje Królowa.
§ 42.
Sędzia powoływany jest na czas nieoznaczony.
§ 43.
Sędzia w sprawowaniu swojego urzędu jest niezawisły i nie podlega innym organom Polskiej Republiki.
§ 44.
Sędzia nie może prowadzić działalności nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości.
§ 45.
Sędziego odwołuje Królowa Polskiej Republiki.
§ 46.
Szczegółowe zasady działania organów wymiaru sprawiedliwości reguluje dekret.


Rozdział VI
Finanse Polskiej Republiki


§ 47.
Opłaty związane z wynajmem działek oraz sposobem ich licytacji reguluje dekret.
§ 48.
Budżet stanowią wpływy z opłat za ziemię (Tier) oraz wynajmu sklepów oddanych Rządowi a także inne dochody wygospodarowane przez Rząd.
§ 49.
Królowa oddaje Rządowi do dyspozycji wyznaczone sklepy. Rząd gospodaruje nimi w dowolny sposób z zachowaniem porządku prawnego Polskiej Republiki. Opłaty wnoszone przez wynajmujących przedmiotowe sklepy przekazywane są Królowej, która dołącza je do budżetu.
§ 50.
W przypadku powierzchni reklamowej stosuje się odpowiednio § 49.
§ 51.
Dysponentem budżetu jest Królowa, która wypłaca Rządowi środki na określone cele lub bezpośrednio Ministrom na podstawie przegłosowanych ustaw.
§ 52.
Tygodniowa suma wypłat nie może przekroczyć ¼ całego budżetu.
§ 53.
Środki nie pobrane z budżetu są automatycznie przenoszone na kolejny okres rozliczeniowy i mogą zostać przekazane kolejnemu Rządowi.


Rozdział VII
Przepisy przejściowe i końcowe


§ 54.
Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
§ 55.
Zmiany Konstytucji może dokonać jedynie Królowa po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.
§ 56.
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Polskiej Republice, obok odpowiednich przepisów prawa polskiego, są ustanowione przez przez Linden Lab "Terms of Service" oraz "Big Six" jak również Konstytucja, dekrety, ustawy, wyroki oraz inne akty prawne wydane przez organy Polskiej Republiki.
§ 57.
Jedyną osobą uprawniona do dokonywania wiążącej interpretacji Konstytucji jest Królowa.
§ 58.
Każdy przebywający na terenie Polskiej Republiki zobowiązuje się do przestrzegania porządku prawnego.
§ 59.
Językiem urzędowym Polskiej Republiki jest język polski.
§ 60.
Z chwilą wejścia w życie Konstytucji, Mała Konstytucja traci moc prawną.


Premier Rządu Tymczasowego Polskiej Republiki
Madelaine Sautereau

[ http://images28.fotosik.pl/267/7b4c4686c9003261.jpg ]


Przyznaję, iż dłuższy termin przeznaczony na prace nad Konstytucją przyniosły dość ciekawe dzieło (tak, rpzeczytałme, ale nie dla tytułu, tylko dla siebie samego).

Teraz tylko trzeba czekać, aż pojawi się nowy rząd, a Panią Premier Rządu tymczasowego Polskiej Republiki nalezy uświadomić, iż niektórzy będą ją nazywali nadal Panią Premier (chyba, że nie bawmy się w RL ;-) )


Ostatnio edytowany przez projekt 24 Paź 2008, 19:35, edytowano w sumie 4 razy

Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 24 Paź 2008, 01:13 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
Po ogłoszeniu Konstytucji wszyscy przybyli bawili się w Forumowej. Zabawiał nas DJ Noah ;-)


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 24 Paź 2008, 16:40 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 109
nick w SL: Kazik Ansar
Wreszcie jest :lol:

Opozycja będzie bacznie obserwować, czy władze republiki przestrzegają konstytucji 8-)


kosntytucja:
"Zanim ustawa nabierze mocy prawnej winna być przedstawiona Królowej lub osobie przez nią wyznaczoną. O ile Królowa nie zgłosi zastrzeżeń w terminie 2 dni, ustawę uważa się za przyjętą. "

A co jeśli królowa zgłosi zastrzeżenia w wymaganym terminie? Jeśli dobrze rozumiem wtedy ustawa nie obowiązuje? Jeśli tak to bardzo dobrze.Brakuje mi w konstytucji obowiązku ujawniania jak głosowali ministowi z wyboru, (a nie z nominacji). W związku z tym będzie trzeba stosować odpowiedzialność zbiorową, co nie jest dobrym rozwiązaniem.


Ostatnio edytowany przez Kazikk, 24 Paź 2008, 17:01, edytowano w sumie 1 raz

Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 24 Paź 2008, 16:45 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
Proponowałabym opozycji zamiast wygodnej loży krytyków pierwsze role w rządzie.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 24 Paź 2008, 16:55 
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 3307
nick w SL: MaxJames Chemistry
Zgłaszam się na ochotnia, ale dopiero od poniedziałku.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 24 Paź 2008, 17:02 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
Wydaje mi się, że należy poczekać na ogłoszenie wyborów.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 24 Paź 2008, 17:14 
Moderator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2008
Posty: 1517
nick w SL: Anulka Zimminy
Madelaine napisał(a):
Proponowałabym opozycji zamiast wygodnej loży krytyków pierwsze role w rządzie.

Opozycja ma to do siebie, ze aby byc opozycja musi w lozy krytykow siedziec a nie grac roli w rzadze bo wtedy to role sie odwracaja. Chyba.
Jak to Jacek podwiedzial.. cytuje z pamieci ulotnej.. aby, podkreslicm, ze kaczka jest przypalona i nie jadalna, nie trzeba szkoly gastronomicznej skonczyc ani pracowac jako kucharka.
:mrgreen:


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 24 Paź 2008, 17:14 
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 3307
nick w SL: MaxJames Chemistry
Ja czekam z niecierpliwością, bo ostatnio beczynność mnie zabija. A jak już będą ogłoszone, to i tak się zobaczy, jak się sprawy potoczą. W końcu nie zapominajmy, iż sprawy RLowe też są ważne, a czasem mniej ważne.

Ciekawe tylko, kto bedzie opozycją, jeżeli aktualna opozycja trafi do rządu.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 24 Paź 2008, 17:49 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 109
nick w SL: Kazik Ansar
projekt napisał(a):
Ciekawe tylko, kto bedzie opozycją, jeżeli aktualna opozycja trafi do rządu.


Ja nie wybieram się do rządu. Poza tym z definicji opozycję zawsze będą stanowiły osoby (jakoś dziwnie używać słowa awatary), które nie weszły w skład aktualnego rządu (tych jest zawsze ogromna większość) i specjalnie nie popierają działan aktualnego rządu. Może jestesm optymista, ale sądzę, że zawsze ktoś taki się znajdzie :mrgreen:

A tak poważnie, to następne rządy będą miał duży wpływ na wydawanie pieniedzy (nieważne ze wirtualnych, przecież można je wymieniać na realne), choćby z tego powodu opozycja patrząca na ręcę rządowi jest na wagę złota.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 24 Paź 2008, 18:47 
Moderator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2008
Posty: 1517
nick w SL: Anulka Zimminy
A moze przy okazji nowego rzadu i wyborow do niego, oglosic wybory do nowej opozycji ? Taki Gabinet Cieni ? Byla by to Oficialna Rzadowa Opozycja (ORO) ktorej obowiazkiem byloby bycie w opozycji. Z okazji nastepnych wyborow, ORO przechodzi do Rzadu a Rzad do ORO ? Oczywiscie w uzupelnieniu moznaby wybrac Nieoficjalna Rzadowa Opozycje (NRO) i Oficjalna Opozycje do ORO (OOORO) i tak dalej ? To by sie dopiero dzialo ! :mrgreen:


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 24 Paź 2008, 19:31 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 109
nick w SL: Kazik Ansar
Super :-D

Juz się nie mogę doczekać, aby kandydować do OOOROOOOROOORO :mrgreen:
O zasiadaniu w dokładnie takim organie od dawna marzyłem ;-)


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 24 Paź 2008, 19:49 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Sierpień 2007
Posty: 2632
nick w SL: WoodPaker Barbosa
Anulka. Jak sie za bardzo rozpedzisz z tym ORO, ONO, ORWO, WRONA itd to w koncu szarych obywateli w PR zabranie


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 24 Paź 2008, 19:53 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 109
nick w SL: Kazik Ansar
WoodPaker napisał(a):
Anulka. Jak sie za bardzo rozpedzisz z tym ORO, ONO, ORWO, WRONA itd to w koncu szarych obywateli w PR zabranie


Przy okazji wyborów do rządu, ORO, WRONY, itp. można przecież wybrać grupę szarych obywateli (GSO) i opozycję dla niej (OGSO) itd... :mrgreen:


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 24 Paź 2008, 22:57 
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 3307
nick w SL: MaxJames Chemistry
Wow...

Póki co, to Królowa nie wydała jescze dekretu dotyczącego wyborów, zatem się wstrzymajmy. A póki jest jeszcze czas, to może pomyśle nad paroma sprawami, aby odświeżyć to i owo (znaczy odświeżyć i uaktualnić to, co już mam i nie musze się przygotowywać*).


*przygotować do wyborów poprzez uaktualnienie/odświeżenie programu wyborczego


Profil E-mail Offline

Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  

OdpowiedzKto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

Moderatorzy

Madelaine, Republika Polska

Panel
Góra
Skocz do:  
SecondLife.pl designed by CvX! Powered by phpBB © phpBB Group - tłumaczenie
SecondLife.pl nie jest oficjalną stroną Second Life. SecondLife.pl is an unofficial Second Life website. SecondLife, SL logo and Second Life related graphics are trademarks of Linden Lab.

Entropia Universe , Planet Calypso